Građani Bijeljine se mogu upoznati i sa uticajem kvaliteta vazduha na zdravlje, kao i sa preporukama stanovništvu različitih starosnih grupa i zdravstvenog stanja u slučajevima kada je vazduh ocijenjen kao odličan, prihvatljiv, umjereno zagađen, zagađen ili jako zagađen.

Pored srednje vrijednosi indeksa kvaliteta za dvije mjerne stanice u Gradu (Centar i Gradska toplana), omogućen je i prikaz za svaku mjernu stanicu pojedinačno, a pored zagađujućih materija, moguće je pogledati i podatke o meteorološkim parametrima, kao i o svih 15 parametara koji se mjere.

Na osnovu propisanih graničnih vrijednosti (Sl. Glasnik RS 124/12) javnosti je dostupan i podatak o broju dana sa prekoračenjima za svaku od zagađujućih komponenti. Podaci se ažuriraju na dnevnom nivou, a podaci za dane vikenda ažuriraju se ponedeljkom.

Sekciju posvećenu kvalitetu vazduha možete pogledati ovdje.